116 No lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1961
Kanun Tarih ve Sayısı: 4.5.1967/862
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.5.1967/ 12597
Bakanlar Kurulu Kararı Tarih ve Sayısı: 28.6.1968/6-10267
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 28.8.1968/12988

Sözleşmelerin uygulanmasıyla ilgili Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak raporlara dair hükümlerin yeknesak hale getirilmesi amacıyla Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansının ilk otuziki toplantı döneminde kabul edilen Sözleşmelerin kısmen değiştirilmesi hakkında Sözleşme

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre’de toplantıya çağrılarak orada 7 Haziran 1961 tarihinde 45 inci toplantısını yapan,

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı,

Sözleşmelerin uygulanması ile ilgili olarak Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak raporlara dair hükümlerin yeknesak hale getirilmesi amacıyla Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansının ilk otuziki toplantı döneminde kabul edilen sözleşmelerin kısmen değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin kabulünü kararlaştırdıktan sonra;

Bu tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şeklini alması gerektiği hususunu nazarı itibare alarak,

Bin dokuz altmış bir yılının Haziran ayının yirmi altıncı günü, son maddelerin değiştirilmesine dair 1961 Sözleşmesi şeklinde adlandırılacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul eder.

MADDE 1

Milletlerarası Çalışma Konferansı tarafından ilk otuziki toplantı döneminde kabul edilmiş olan Sözleşmelerin metinlerindeki, sözleşmelerin uygulanması hakkında Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Genel Konferansa bir rapor sunulmasını öngören son madde kaldırılarak yerine aşağıdaki madde ikame olunacaktır:

“Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, lüzum gördükçe işbu Sözleşmenin uygulanması hakkında genel Konferansa bir rapor sunulmasını ve Sözleşmenin tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunun Konferans gündemine alınması gerekip gerekmediğini inceleyecektir.”

MADDE 2

Konferans tarafından ilk otuz iki toplantı dönemi sırasında kabul edilmiş olan bir Sözleşmeye ait kesin onama belgesini işbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildiren Teşkilatın her üyesi o sözleşmeyi , işbu sözleşmeyle değiştirilmiş şekliyle onaylamış sayılacaktır.

MADDE 3

İşbu Sözleşmenin iki nüshası Konferans Başkanı ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü tarafından imza edilecektir.Bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışma Bürosu arşivine tevdi edilecek diğeri ise, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102. Maddesi uyarınca tescil edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir.Genel Müdür, işbu Sözleşmenin onaylı birer öreneğini Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerine gönderecektir.

MADDE 4

İşbu Sözleşmeye ait kesin onaylama belgeleri, Milletlerarası Çalışma Genel Müdürüne gönderilecektir.

İşbu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma Teşkilatının iki Üyesinin onaylama belgelerinin Genel Müdür tarafından alındığı tarihte yürürlüğe girer.

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü İşbu sözleşme yürürlüğe girer girmez ve yeni onaylama belgelerini alır almaz durumdan Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bütün üyelerini ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini haberdar edecektir.

Bu sözleşmeyi onaylayan teşkilatın her üyesi, konferansın ilk otuziki toplantı döneminde kabul olunan sözleşmeler gereğince,bu sözleşmelerde tesbit edilmiş aralıklarla, söz konusu sözleşmelerden her birinin uygulanması hakkında konferansa bir rapor sunması ve bu sözleşmelerin tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması gerekip gerekmeyeceğini incelemesi yönünden Yönetim Kuruluna tahmil edilen mükellefiyetin yerine bu sözleşmenin ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yukarıda 1 inci maddede zikredilen değişik hükmün kaim olduğunu kabul eder.

MADDE 5

İşbu Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması,Konferansın, ilk otuz iki dönemi sırasında kabul etmiş olduğu Sözleşmelerden herhangi birinde mevcut herhangi bir hükmü nazara alınmaksızın, o sözleşmenin kendiliğinden münfesih olmasınıgerektirmeyecek ve işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ,o sözleşmenin yeni olaylara kapanması sonucunu doğurmayacaktır.

MADDE 6

Konferansın işbu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme kabul ederse yeni sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça:

Değişik yeni sözleşmenin Teşkilatın bir üyesi tarafından onaylaması, yeni sözleşmenin yürürlüğe girmiş olması kayıt ve şartı ile, işbu sözleşmenin kendiliğinden münfesih sayılmasını gerektirecektir;

Değişik yeni sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş bu sözleşme üyelerin onayına artık açık bulundurulmayacaktır.

İşbu Sözleşme, onu onamış fakat değişik sözlşemeyi onaylamamış bulunan üyeler için, herhalde şimdiki şekil ve muhtevasıyla yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 7

İşbu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce nüshaalrı aynı derecede muteberdir.

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kategorisinde yayınlandı
One comment on “116 No lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
  1. […] 161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin İLO Sözleşmesi 155 Sayılı İş Sağlığı… 116 No lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 115 No lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi 111 No lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 108 No lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin Sözleşme 105 No lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 100 No lu Eşit Ücret Sözleşmesi 99 No lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 95 Nolu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi 87 Nolu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi 81 Nolu İş Teftişi Sözleşmesi 80 Nolu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 77 Nolu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi 59 Nolu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize) 68 Nolu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 55 Nolu Gemi adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme 58 Nolu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize) 53 Nolu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterlilikleri 45 Nolu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi 42 Nolu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize) 34 No lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi 29 No lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 26 No lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi 15 Nol lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi 14 No lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi Posted 2 saat ago by admin This entry was posted in İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Bookmark the permalink. […]

Yorumlar kapatıldı.

Risk Analiz Değerlendirmesi
Ankara Risk Analizi
%d blogcu bunu beğendi: