Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ankara Risk Analiz  – Türk OSGB
www.turkosgb.com
bilgi@turkosgb.com
0501 2081797
ankarariskanaliz

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip İzleme Programı (İSG-KATİP) Sistemine Giriş İçin Tıklayınız
(YENİ)İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirecek işverenlerin dikkatine!!!Tıklayınız(Güncelleme : 25.3.2013)

OSGB İŞLEMLERİ
OSGB Başvurusu Ön Bilgilendirme için Tıklayınız
Yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) Listesi için Tıklayınız  (Güncelleme 19.04.2013)Yetki Belgesinin Geçerliliği İptal Edilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) Listesi içinTıklayınız(Güncelleme 17.04.2013)
EĞİTİM KURUMLARI İŞLEMLERİ
Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumları Listesi için Tıklayınız  (Güncelleme 26.4.2013)
Yetki Belgesinin Geçerliliği İptal Edilmiş veya Askıya Alınmış Eğitim Kurumları Listesi için Tıklayınız(Güncelleme 26.4.2013)
İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programları için Tıklayınız
İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programları için Tıklayınız
Yenileme Eğitim Programları için Tıklayınız

SINAVLAR
18 Mayıs 2013 tarihinde  yapılacak işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı uygulama duyurusuTıklayınız
18 Mayıs 2013 tarihinde  yapılacak işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavına giriş hakkında açıklamaTıklayınız
21 Ekim 2012 Tarihinde yapılan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Sorularıyla İlgili Açıklama (11.11.2012) Tıklayınız
2 Temmuz 2011 tarihinde  yapılan işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı hakkında mahkeme kararıTıklayınız

BİLGİLENDİRME
İşe Giriş Sağlık Raporları ile ilgili duyuru Tıklayınız
6331 sayılı İSG Kanunu’nun Geçici 5 inci maddesi ile sertifika yenileyenlerin sertifika işlemlerinin durumu hakkında sorgulama ekranı Tıklayınız
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Başarılı Olup Sertifika Almaya Hak Kazananlar Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız
C’den B’ye veya B’den A sınıfı iş güvenliği uzmanlığına geçiş yapmak isteyen iş güvenliği uzmanlarının dikkatineTıklayınız
6331 sayılı İSG Kanununun Geçici 5. maddesine göre sertifikalarını değiştirmek şartıyla kullanmaya veya sınava katılmaya hak kazananların  dikkatine !!!  Tıklayınız
2013 yılı sertifika ve yetkilendirme belgesi ücretleri  Tıklayınız

ONLİNE BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ
İSG Profesyoneli arayan işyerleriiçin İSG Profesyonelleri arama havuzu Tıklayınız
İşyerlerinden gelen talepler doğrultusunda iletişim bilgilerinin Genel Müdürlük web sayfasında yayınlanmasını isteyen işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve eğiticiler için veri ekleme sisteni Tıklayınız
Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı Tıklayınız

OSGB yetkisi almak için başvuruda bulunacakların 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağılığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde aşağıdaki belgeleri açıklamalar kısmına dikkat edecek şekilde hazırlayarak başvurmaları gerekmektedir.

a)      Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküsü

Açıklama:

“İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. İsim ve unvanların incelenmesinde Türk Dil Kurumunca yayınlanan Büyük Türkçe Sözlük esas alınır ve kısaltmalar isim ve unvan olarak kullanılamaz.” (17. madde 5. fıkra (a) bendi )

Ticaret Sicil Gazetesinde ilgili firmanın şirket kuruluş amaçlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili hususların bulunması gerekir.

b) Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri veya OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütname ile bu kişilere ait işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli belgeleri, bu kişiler.

Açıklama:

Sözleşmelerde (İş Akitlerinde) “Tam Zamanlı” ifadesinin, “Tarih”in, “Tarafların” ve  “Görev Tanımı”nın belirgin olarak ifade edilmesi gerekir.

c)      OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi

Açıklama:

Sorumlu müdürün görevi kabul ettiğine dair ifadesi ve ıslak imzası gerekmektedir.

ç) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izin belgesi ve faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi.

Açıklama:

Yapı kullanım izin belgesi yerine “Yapı Ruhsatı” gibi diğer belgeler geçerli olmamaktadır. Ayrıca, yapı kullanım izin belgesinde bulunan adres kısmı ile kira sözleşmesindeki ve/veya tapudaki adresin aynı olması gerekmektedir. Yapı kullanım izin belgesinde bulunan parsel ve ada numarasının o adrese ait olduğuna dair ilgili Belediye’den yazı (numarataj) gerekmektedir.

d)     Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,

 

Açıklama:

Kira sözleşmesinde kiraya veren kişi ile tapu sahibinin aynı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. OSGB’ler tapu kütüğüne işyeri olarak kayıtlı bölümleri hariç mesken olarak kullanılan çok katlı binalarda ve işyeri olarak kayıtlı olsa dahi bodrum katlarda kurulamaz. OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır.

Ancak, tapu kütüğüne mesken olarak kayıtlı binalarda yer alan bölümlerin tamamının yetkili idarelerce işyeri olarak ruhsatlandırılmış olması şartıyla bu bölümlerde OSGB kurulabilir.

e)      Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan,

Açıklama:

Plan üzerinde odaların metrekareleri ve yönetmelikte ifade edildiği şekli ile hangi amaç ile kullanılacağı yazılmalıdır.

Örneğin; “Muayene Odası, İlkyardım ve acil müdahale odası, İş güvenliği uzmanı odası, Bekleme yeri, Arşiv” vb.

f) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde OSGB açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.

NOT: OSGB’ler ilgili yönetmeliğinOSGB, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun oluşturulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılır”(9.madde 7.fıkra) hükmü gereği; ilgili yönetmelikte ifade edilen

Binaların yapısı ve dayanıklılığı

Elektrik Tesisatı  Acil çıkış yolları ve kapıları  Yangınla mücadele Ortam sıcaklığı

Aydınlatma  İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı  Pencereler

  Kapılar ve girişler ile alakalı hükümler yerine getirilmelidir. İşyerı bına ve Eklentılerınde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
NOT-1: Bildirimi yapılacak bütün belgelerin aslı veya noter onaylı sureti gerekmektedir. Başvuru dosyasındaki belgelerin her sayfası şirket yetkilisi tarafından numaralandırılarak paraflanmalıdır.

NOT-2: OSGB’deki odaların bölümlendirmeleri tavana kadar olmalı ve her odanın kapısının bulunması gerekmektedir.

NOT-3: Başvuru dilekçesinde vergi numarası, iletişim bilgileri ve OSGB’ye ait sgk sicil numarasının mutlaka bulunması gerekmektedir.

NOT-4: OSGB’nin acil çıkış kapısı dışarı açılmalıdır. Eğer OSGB’nin faaliyet göstereceği binada acil çıkış düzenlemesi var ise OSGB’nin kapısının dışarı açılması gerekli değildir.

 

Örnek Başvuru Ön Yazısı

 

Sayı:

Konu: OSGB Yetki talebi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

……..Unvanı ile kurmuş olduğumuz ve ……adresinde bulunan şirketimize Ortak sağlık ve Güvenlik Birimi yetkisi verilmesini talep etmekteyiz. 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince istenen belgeler ek olarak sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

Tarih… /… /…..

İsim Soyisim

Kaşe ve İmza

Ek listesi:

Ek-1: Ticaret Sicil Gazetesi

Ek-2: İmza sirküsü

Ek-3:  İşyeri hekimi ile yapılmış sözleşme ve işyeri hekimliği belgesi

Ek-4: İş güvenliği uzmanı ile yapılmış sözleşme ve iş güvenliği uzmanlığı belgesi

Ek-5: Diğer sağlık personeli ile yapılmış sözleşme ve diploması

Ek-6:  Sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı

Ek-7: Yapı kullanma izin belgesi

Ek-8: Numarataj belgesi

Ek-9:  Kira sözleşmesi

Ek-10: Tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,

Ek-11: 1/50 ölçekli plan,

Ek-12: Yangın Raporu

 

SGK Sicil No:……………………………

Vergi Dairesi / Vergi No:…………………………..

Sabit Tel: ………………………………..Cep:……………………

E-posta:………………………….

Tagged with: , , , , , ,
Türk OSGB İletişim kategorisinde yayınlandı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Risk Analiz Değerlendirmesi
Ankara Risk Analizi
%d blogcu bunu beğendi: